Tietosuojastamme

Yleistä

Tällä sivulla kerromme Clementia Oy:n tietosuojakäytännöistä. Halutessasi lisätietoa voit olla yhteydessä meihin.
Clementia Oy toimii rekisterinpitäjänä koskien oman yrityksen asiakashallintaa, henkilöstö- ja taloushallintoa sekä tiedotusta ja markkinointia.

Clementia Oy tuottaa asiakkailleen Internetpalveluita (MUKSUNKIRJA™), erilaisia Internet-kyselyitä sekä tietohallinnon palveluita. Tällöin Clementia Oy toimii henkilötiedon käsittelijänä asiakkaan toimeksiannon perusteella.

Clementia Oy on tehnyt asiakkaidensa sekä tarjoamiinsa palveluihin liittyvien tietojenkäsittelyn alihankintatoimittajien kanssa henkilötiedon käsittelysopimukset, jossa osapuolet sitoutuvat noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta.

Clementia Oy sitoutuu toiminnassaan käyttämään tarvittavia teknisiä ja organisatorisia toimia henkilötiedon suojaamiseksi.

Yritys- ja yhteystiedot

Clementia Oy (2320280-1)
Imarretie 7
90580 Oulu
marko@clementia.fi
Marko Heikkilä
puh: 040 359 2019

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Clementia Oy käsittelee henkilötietoja liittyen tarjoamiinsa palveluihin. Lisäksi käsitellään oman henkilöstön henkilötietoja siten kuin yrityksen toiminta edellyttää.

Henkilötietojen käsittely perustuu yhteen tai useampaan alla mainittuun Yleisen tietosuoja asetuksen, 6 artikla, kohtaan:

  • Rekisteröidyn antamaan suostumukseen yhtä tai useampaa käyttötarkoitusta varten
  • Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä
  • Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi

 

Kyseessä olevat henkilötietoryhmät

Yrityksen oma henkilöstö

Nimi ja yhteystiedot, henkilötunnus, työsopimukset, sairaslomatiedot, lääkärintodistukset, työaikaseurantaan liittyvät tiedot, pankkiyhteystiedot, loma-aikaan liittyvät tiedot, eläketiedot, työsuhteeseen liittyvät tiedot

Yrityksen asiakas- ja laskutustieto

Nimi ja yhteystieto

Internet-kyselypalvelut

Nimi ja sähköpostiosoite

MUKSUNKIRJA™

Rekisteröityjen informointi tarkemmin
Rekisteröidyn informointi

Markkinointi ja tiedotus
Nimi ja sähköpostiosoite

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Clementia Oy käyttää palveluidensa tuottamiseen henkilötiedon käsittelijöitä joiden kanssa on solmittu tietosuoja-asetuksen mukainen sopimus henkilötiedon käsittelystä.

Henkilötiedon käsittelijöihin kuuluvat yrityksen taloushallinnon osalta Tilialakärppä Oy sekä Visma Solutions/Maventa.

Yritys käyttää omien Internet-palveluidensa tuottamiseen Google Cloud Platform (Hamina, Suomi) ja Amazon Wireless Services Europe (Frankfurt, Saksa) palveluita. Näiden osalta pääsy henkilötietoon on ainoastaan Clementia Oy:n henkilöstöllä.

Tutkimusten osalta Clementia Oy käyttää Webropol Oy:n palveluita kyselyiden toteuttamiseen.

Henkilötietoja ei siirretä EU/ETA alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilötietojen säilytyksen osalta on sitouduttu tietojen minimoinnin periaatteeseen, jolloin henkilötieto poistetaan, kun sille ei enää ole tarvetta.

Yrityksen oman liiketoiminnan osalta henkilötiedon säilyttämistä säätelevät useat muut lait kuten kirjanpitolaki, työaikalaki ja työsopimuslaki. Tällöin henkilötiedon säilytysaika on pääsääntöisesti 10 vuotta. Yrityksen asiakas- ja laskutusrekisteristä tieto poistetaan asiakassuhteen päätyttyä.

MUKSUNKIRJA™
Rekisteröityjen informointi tarkemmin
Rekisteröidyn informointi

Internet-kyselypalvelut
Tiedot poistetaan kyselyn päätyttyä

Markkinointi ja tiedotus
Asiakkaiden osalta poistetaan asiakkuuden päätyttyä, erikseen jakeluun ilmoittautuneet säilytetään kunnes ilmaisevat halunsa poistua rekisteristä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet omiin henkilötietoihinsa:

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröity voi peruuttaa henkilötiedon käsittelyyn annetun suostumuksensa. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Henkilötietojen lähteet

Henkilötiedot saadaan Clementia Oy:n asiakkailta ja/tai palvelun käyttäjiltä yrityksen palveluiden tuottamista varten. Lisäksi yritys toimii rekisterinpitäjänä oman henkilöstönsä henkilötiedoille, jotka on saatu työsopimuksiin perustuen.

Henkilötietojen käyttö automaattiseen päätöksen tekoon, mukaan lukien profilointi

Clementia Oy ei käytä henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.